จัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย

Thailand Education Ranking (TER)

 

Thailand’s Top Universities (ThaiTopU.com) ได้ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม The Most Popular Universities in Thailand โดยมีเกณฑ์การจัดอันดับ ดังนี้

1. วัดความนิยมจากคะแนนโหวตของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ทั่วประเทศ

2. เก็บข้อมูลแบ่งตามหมวดคำถามความสนใจของผู้เรียน 
เช่น มหาวิทยาลัยยอดนิยมด้านวิศวกรรมศาสตร์  ด้านบริหาร-บัญชี ด้านนิเทศศาสตร์

3. เก็บข้อมูลแบ่งตามกลุ่มมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

4. เก็บข้อมูลและประกาศผลปีละ 2 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1 เก็บข้อมูลระหว่างเดือน ม.ค.- มิ.ย. ประกาศผล ก.ค.

ครั้งที่ 2 เก็บข้อมูลระหว่างเดือน ก.ค. - ธ.ค. ประกาศผล ม.ค.

    เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

 

**ผลโหวตอย่างไม่เป็นทางการ ร่วมโหวตได้ถึง 31 ธค 2563 และประกาศผลอย่างเป็นทางการ ในเดือน มกราคม 2564

 

ประจำปี

2020