จัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย

Thailand Education Ranking (TER)

     เพื่อสะท้อนความคิดเห็นนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ “สถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER)” ได้สำรวจความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา  ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ กรณีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม ประจำปี 2564  (สำรวจทางออนไลน์) ทางสถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER) จึงได้รวบรวมผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย อาทิเช่น มหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม The Most Popular Universities in Thailand

โดยมีเกณฑ์การจัดอันดับ ดังนี้
1.วัดความนิยมจากคะแนนโหวตของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน  ทั่วประเทศเก็บข้อมูลแบ่งตามหมวดคำถามความสนใจของผู้เรียน เช่น มหาวิทยาลัยยอดนิยมด้านวิศวกรรมศาสตร์  ด้านบริหาร-บัญชี ด้านนิเทศศาสตร์ 
2.เก็บข้อมูลแบ่งตามกลุ่มมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเก็บข้อมูลและประกาศผลปีละ 1 ครั้ง (เก็บข้อมูลระหว่างเดือน มี.ค. - ธ.ค. และประกาศผลการโหวต ในเดือน ม.ค. - ก.พ. ของทุกปี) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป และเป็นการสำรวจถึงการรู้จักถึงสถาบันอุดมศึกษาของไทยอีกด้วย

ซึ่งมีผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้...
มหาวิทยาลัยรัฐยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImage
UploadImage

UploadImage
แพทยศาสตร์ ที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImage
 
ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ ที่อยากเรียนมากที่สุดUploadImage
UploadImageUploadImage
UploadImage
โลจิสติกส์ ที่อยากเรียนมากที่สุด
 
UploadImageUploadImageUploadImage
พยาบาลศาสตร์ ที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImage
UploadImageUploadImage
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี/บริหารธุรกิจ/วิทยาการจัดการ ที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImage
UploadImage
UploadImage
ทันตแพทยศาสตร์ที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImage
วิศวกรรมศาสตร์ที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImageUploadImage
อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์ที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImage
UploadImageUploadImage
ไอที เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImage
UploadImage
UploadImage
สัตวแพทยศาสตร์ ที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImage

UploadImage
เศรษฐศาสตร์ ที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImageUploadImage
วิทยาศาสตร์ ที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImageUploadImage
นิติศาสตร์ ที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImageUploadImage
เภสัชศาสตร์ ที่อยากเรียนมากที่สุด
 
UploadImageUploadImageเทคโนฯ-อาหาร/อุตสาหกรรมเกษตร/อุตสาหกรรมอาหาร ที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImageUploadImage
รัฐศาสตร์ที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImageUploadImage
 
เกษตรศาสตร์/เทคโนฯ-การเกษตร แปรรูปที่อยากเรียนมากที่สุด
 
UploadImage
UploadImageUploadImage
 
นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/มนุษยศาสตร์ที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImageUploadImage
 
สาธารณสุขศาสตร์ที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImage
UploadImageUploadImage
 
การท่องเที่ยว/การโรงแรมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImageUploadImage
 
สหเวชศาสตร์ / เทคนิคการแพทย์/กายภาพบำบัดที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImageUploadImage
หลักสูตรอินเตอร์/นานาชาติ ที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImageUploadImage
 
การบิน/ธุรกิจการบิน/เทคโนโลยีการบิน ที่อยากเรียนมากที่สุด
 
UploadImage
UploadImageUploadImage
ศิลปะการแสดง/การแสดงและการกำกับการแสดง/สื่อการแสดงร่วมสมัย/การละคร ที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImage
UploadImageUploadImage
สังคมศาสตร์ ที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImageUploadImage
ศิลปกรรมศาสตร์/จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImageUploadImage
 
การบัญชี ที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImageUploadImage
ดิจิทัลมีเดีย ที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImage
UploadImage
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImageUploadImage
ดนตรี/ดุริยางค์ ที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImageUploadImage

ประจำปี

2023 2022 2021 2020