จัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย

Thailand Education Ranking (TER)

 

     เพื่อสะท้อนความคิดเห็นนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ “สถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER)” ได้สำรวจความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา  ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ กรณีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม ประจำปี 2564  (สำรวจทางออนไลน์) ทางสถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER) จึงได้รวบรวมผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย อาทิเช่น มหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม The Most Popular Universities in Thailand

โดยมีเกณฑ์การจัดอันดับ ดังนี้
1.วัดความนิยมจากคะแนนโหวตของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน  ทั่วประเทศ เก็บข้อมูลและประกาศผลปีละ 1 ครั้ง (เก็บข้อมูลระหว่างเดือน มี.ค. - ธ.ค. และประกาศผลการโหวต ในเดือน ม.ค. - ก.พ. ของทุกปี) 

2. เก็บข้อมูลแบ่งตามกลุ่มมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
3.เก็บข้อมูลแบ่งตามหมวดคำถามความสนใจของผู้เรียน เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัช วิศวกรรมศาสตร์  ไอที บริหารธุรกิจ บัญชี นิเทศศาสตร์ จิตวิทยา ฯลฯ

ซึ่งมีผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้...
มหาวิทยาลัยรัฐยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด 
UploadImage

มหาวิทยาลัยราชภัฏยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด 
UploadImage

มหาวิทยาลัยเอกชนยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImage
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด 
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage
 
 
หลักสูตรศิลปะการแสดง/การแสดงและการกำกับการแสดง/สื่อการแสดงร่วมสมัย/การละคร ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด 
 
UploadImage
UploadImage

UploadImage
 
 
หลักสูตรแพทยศาสตร์ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด 

UploadImage
UploadImage

หลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด 
 
UploadImage
UploadImage

UploadImage
 

 หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด

UploadImage
UploadImage

หลักสูตรรัฐศาสตร์ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImageUploadImageUploadImage
 
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImage
UploadImage
 
หลักสูตรไอที เทคโนโลยีสารสนเทศยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

หลักสูตรเภสัชศาสตร์ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImage

UploadImage

หลักสูตรนิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/มนุษยศาสตร์ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImage

UploadImage

UploadImage
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImage

UploadImage

UploadImage

 
หลักสูตรอักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
 
UploadImage
UploadImage
UploadImage

 
หลักสูตรสหเวชศาสตร์ / เทคนิคการแพทย์/กายภาพบำบัดยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage
 
หลักสูตรพาณิชยศาสตร์และการบัญชี/บริหารธุรกิจ/วิทยาการจัดการยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
UploadImage

UploadImage

UploadImage
 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage
 
หลักสูตรโลจิสติกส์ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage
หลักสูตรดิจิทัลมีเดียยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage
หลักสูตรการบัญชียอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
 
UploadImage
UploadImageUploadImage

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
 
UploadImage
UploadImage
UploadImage

หลักสูตรการท่องเที่ยว/การโรงแรมยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
 
UploadImage
UploadImage
UploadImage

หลักสูตรนิติศาสตร์ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
 
UploadImage

UploadImage
UploadImage

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
 
UploadImage

UploadImage
UploadImage

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
 
หลักสูตรสังคมศาสตร์ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
 
หลักสูตรการบิน/ธุรกิจการบิน/เทคโนโลยีการบินยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
 
หลักสูตรเทคโนฯ-อาหาร/อุตสาหกรรมเกษตร/อุตสาหกรรมอาหารยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
 
หลักสูตรดนตรี/ดุริยางค์ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬายอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์/จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
 
หลักสูตรจิตวิทยายอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
 
หลักสูตรเกษตรศาสตร์/เทคโนฯ-การเกษตร แปรรูปยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
 
หลักสูตรสหวิทยาการยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด
 
หลักสูตรอินเตอร์/นานาชาติยอดนิยมที่อยากเรียนมากที่สุด 
 
 
 

ประจำปี

2023 2022 2021 2020